Met een IJ-Tour kun je coronaproof, in kleine groepen, voor het eerst sinds lange tijd, de nieuwe verhalen van nieuw talent weer ervaren. Je verzamelt je, met je tourgroep, in het festivalhart van Over het IJ Festival. Onder begeleiding van een gids bezoek je het Zeecontainerprogramma en ga je naar de locaties waar een nieuwe maker zijn/haar/hen laatste werk toont. Hoeveel dit er zijn, is afhankelijk van de lengte van je route.*


In deze tour zie je Erik van de Wijdeven + Charles Pas. Lees hier meer over dit programma!


The Great Conversation - Erik van de Wijdeven / Over het IJ


Een woordeloos gesprek tussen levende dingen.


In het schemerdonkere, industriële landschap van de NDSM-werf belicht scenograaf, lichtontwerper en performer Erik van de Wijdeven de verwevenheid tussen mens en ecosysteem. In een zorgvuldig opgebouwde lichtinstallatie nemen performers het publiek mee op verkenningstocht naar de (on)tastbare grenzen tussen bebouwing, begroeiing, en belichaming. Vergeten en verdrongen vegetatie wordt uitgelicht als raamloze etalage waarin ledematen zich langzaam vertakken tot organische antennes. Luister aandachtig naar de kwetsbare en veranderlijke ecosystemen die ons omringen en die we in ons meedragen. Een rituele verkenning naar het geheime leven van verdrongen boomwortels, bemoste stoeptegels, en beschimmeld beton.


Credits The Great Conversation

Concept en vormgeving: Erik van de Wijdeven, spel: Kirsty Baker, Anna Bentivegna, Erik van de Wijdeven, Evite Ancarola, Charlotte Gillain, Martijn Huisman, dramaturgie: Elowise Vandenbroecke, beeldmateriaal: Erik van de Wijdeven, met dank aan: Kenzo Kusuda, Sam Scheuermann, Koen van der Heijden, Rob Smorenberg, Maarten Heijnens, Fabian Santarciel de la Quintana, Guilherme Miotto

The Great Conversation is een productie van Over het IJ.


Reunions - Charles Pas / Over het IJ


In dit live gevecht tegen ontwrichting wordt gezocht naar nieuwe omgangsvormen.


Reunions gaat over onze huidige worsteling met verbinding in een wereld waar onthechting en afzondering alom aanwezig zijn. Een grote leegte die weer gevuld moet worden. De fysieke theatermaker Charles Pas gaat op zoek naar nieuwe omgangsvormen. Zijn werk bestaat uit rauwe reflecties op onze rol in de wereld en wordt getint door eenvoud, melancholie en humor. Eenzame, geblokkeerde en verwarde individuen proberen korte momenten van verbinding zo lang mogelijk in stand te houden. Ze vallen echter steeds dieper in een put van onwetendheid. Ze zijn iets kwijtgeraakt. Welke regels hebben ze nodig om elkaar transparant en empathisch recht in de ogen te kijken. Lukt het hen om hun eigen onzekerheid los te laten en samen te komen? Reunions is een live onderzoek naar interactie.


Credits Reunions

Concept en regie: Charles Pas, spel: Clara Ottignon, Meghan Dobbelsteijn Bisschops, Niek Vanoosterweyck, Niels van Heijningen, Pleuni Veen, regie-assistentie: Meghan Dobbelsteijn Bisschops, live componist: Rint Mennes, technische productie: Pieter Kint, lichtontwerp: Michiel Schnelle, begeleiding: Jellie Schippers, outside eyes: Maurice Bogaert, Fabian Santarciel de la Quintana en Stephen Liebman, beeldmateriaal en PR: Rafael Romero Peña, met dank aan: Oscar Jan Hoogland, Loes van der Pligt, Olga Tsyganova, Willem Lenaerts


Reunions is een productie van Over het IJ i.s.m. de Brakke Grond en NBprojects en wordt mogelijk gemaakt door Amarte, de Academie voor Theater en Dans, het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo en Woodies


ENGLISH

With an IJ Tour, you can experience new stories from new talents for the first time in a long time, in corona-proof small groups. Your tour group will gather in the heart of the Over het IJ Festival. A guide will lead you on a visit to the Shipping Container Programs, and you will go to the locations where one or two new makers are exhibiting their latest work. How many locations you visit depends on the length of your route.


The Great Conversation - Erik van de Wijdeven / Over het IJ

A wordless conversation between living things


In the dusk, in the industrial landscape of the NDSM Wharf, scenographer, light designer, and performer Erik van de Wijdeven illuminates how intertwined humans and the ecosystem are. In a carefully constructed light installation, performers take the public along in an expedition into the (in)tangible borders between the built environment, vegetation, and the body. Forgotten and repressed vegetation is illuminated as a windowless display where limbs slowly grow like vines into organic antennae. Listen attentively to the vulnerable and changing ecosystems that surround us and that we carry with us. A ritual expedition into the secret life of repressed tree roots, mossy curbstones, and moldy concrete.


Reunions - Charles Pas / Over het IJ

This live fight against dislocation searches for new forms of social interaction.


Reunions is about our current wrestling with connection in a world where detachment and seclusion are everywhere. A great emptiness that needs to be filled. The physical-theater maker Charles Pas goes in search of new forms of social interaction. His work consists of raw reflections on our role in the world and is characterized by simplicity, melancholy, and humor. Lonely, blocked, and confused individuals try to keep brief moments of connection going as long as possible. Instead, they fall deeper and deeper into a well of ignorance. They have lost something. What rules do they need to look each other in the eye transparently and empathically? Will they be able to set their own insecurity aside and come together? Reunions is a live investigation into interaction.