Met een IJ-Tour kun je coronaproof, in kleine groepen, voor het eerst sinds lange tijd, de nieuwe verhalen van nieuw talent weer ervaren. Je verzamelt je, met je tourgroep, in het festivalhart van Over het IJ Festival. Onder begeleiding van een gids bezoek je het Zeecontainerprogramma en ga je naar de locaties waar een nieuwe maker zijn/haar/hen laatste werk toont. Hoeveel dit er zijn, is afhankelijk van de lengte van je route.


In deze tour zie je Sofie Doeland + Zeecontainerprogramma. Lees hier meer over dit programma!


Tussen de stad – eenzaam landschap - Sofie Doeland / Over het IJ


De zon zakt bijna achter de horizon.

Nog enkele minuten

dan verlaat het licht de dag.

Hier.

Daar.

Op die plek

ook daar verlaat het licht de dag.


Op 7 juli 2020 liep theatermaker en scenograaf Sofie Doeland een ronde zo dicht mogelijk langs de Ring A-10 van Amsterdam. Een 32 km durende wandeling dwars door berm, bos, via kleine (olifanten) paadjes vol bramenstruik en ander ongemak. Gedurende 13 uur verdween ze in een vreemdsoortig niemandsland, een haast onzichtbare strook stad tussen snelweg en bewoonde wereld.


In de theatrale installatieTussen de stad - Eenzaam Landschap maakt ze een (live)verbinding tussen een bekend stadsgezicht, de Helling op de NDSM-werf en een onbekend stadslandschap langs de Ring.


De komende jaren ontwikkelt Sofie zich verder door als autonoom maker en bevraagt het stadslandschap van Amsterdam door de nadruk te leggen op plekken of situaties die we eigenlijk (liever) niet zien. Die niet zo zichtbaar zijn in ons dagelijks bestaan. Die geen deel uitmaken van “podium stad”. Tussen de stad – eenzaam landschap is onderdeel van dit onderzoek.


Credits

Livestream: Mooren Productief, advies techniek: Keez Duyves, begeleiding: Maurice Bogaert, assistent: Pascal Keijzer, beeldmateriaal: Sofie Doeland, met grote dank aan: Bart van de Woestijne, Victor Mentink en Elsbeth Bult.

Tussen de stad - eenzaam landschap is een productie van Over het IJ.


Zeecontainerprogramma

Het iconische Zeecontainerprogramma is de uitvalsbasis voor veel jong talent. Beginnende makers stromen al jarenlang door van de Zeecontainers naar andere onderdelen van het festivalprogramma en naar het theaterveld. Bijna of net afgestudeerde makers maken in een korte tijd met begeleiding een mini-locatievoorstelling of -installatie. Ze laten zich inspireren door nieuwe stedelijkheid, gebruiken de NDSM-werf als context én laboratorium voor stadsverandering.


Het Zeecontainerprogramma bestaat uit 12 verschillende zeecontainers. De makers zijn geselecteerd via een open call en in samenwerking met Via Berlin, Stichting Likeminds, ICK-Artist Space, Golden Palace, Afslag Eindhoven en YoungGangsters.


Bij deze IJ-Tour zie je in ieder geval de Zeecontainer-voorstelling van Leonie Kuhlmann, BACKSPACE:

Waar denk je aan in de seconden tussen leven en dood? Een visuele monoloog en een ode aan het leven.


of Rosa Vrij, Collective Container:

Een collectieve container overkoepeld als performance: what do we contain? Het publiek draagt een lege container en navigeert als één organisme over het festivalterrein.


ENGLISH

With an IJ Tour, you can experience new stories from new talents for the first time in a long time, in corona-proof small groups. Your tour group will gather in the heart of the Over het IJ Festival. A guide will lead you on a visit to the Shipping Container Programs, and you will go to the locations where one or two new makers are exhibiting their latest work. How many locations you visit depends on the length of your route.


Amidst the City – Lonely Landscape (Tussen de stad – eenzaam landschap) - Sofie Doeland / Over het IJ

The sun is about to sink behind the horizon.

A few more minutes

Then the light will leave the day.

Here.

There.

On that spot

There too, the light will leave the day.


On July 7th, 2020, theater maker and scenographer Sofie Doeland walked a route as close as possible to that of the A10 Ring around Amsterdam. A 32km walk along the roadside and through woods, via small (desire) paths full of brambles and other inconveniences. For 13 hours she disappeared into a strange no-man’s-land, a nearly invisible part of the city between the highway and the lived environment.

In Amidst the City – Lonely Landscape (Tussen de stad – Eenzaam landschap), she makes a (live) connection between a famous city view, the Helling on the NDSM Wharf, and an unknown urban landscape along the Ring.


Sofie is continuing to develop as an autonomous maker and questions the Amsterdam landscape by emphasizing places or situations that we actually don’t (want to) see. That are not so visible in our daily existence. That are not a part of the “podium city.” Amidst the City – Lonely Landscape is part of this investigation.


Shipping Container Program (Zeecontainerprogramma)

The iconic Shipping Container Program is the starting point for a lot of young talent. For years, beginning makers have come through the Shipping Containers on their way to other parts of the festival program and the theatre world at large. In a short time, recent and almost-graduates receive guidance to make a mini-location-theater piece or -installation. They take inspiration from new urbanity, using the NDSM Wharf as a context and laboratory for urban change.


The Shipping Container Program consists of 12 different shipping containers. The makers are selected via an open call and in collaboration with Via Berlin, Stichting Likeminds, ICK Artist Space, Golden Palace, Afslag Eindhoven, and YoungGangsters.