Logo Over het IJ

Longing to Cross the Horizons: The Arrival

Hilda Moucharrafieh, We Sell Reality en vrienden / OHIJ

Een tegen-monument voor de vluchtelingen die omkwamen op de Middellandse Zee. 

Longing to Cross the Horizons: The Arrival

Een tegen-monument voor de vluchtelingen die omkwamen op de Middellandse Zee.

“Washing up on the European coastlines, are the bodies of those who fled from wars, economic and ecological crises, which cannot be seen independently from the political history and the neocolonial legacies of the North-South power dynamic.”
- Hilda Moucharrafieh

Samen met kunstenaar Haitham Haddad, kunstenaarscollectief We Sell Reality, en vrienden, schildert Hilda Moucharrafieh één zin uit een brief die in 2015 werd gevonden in de broekzak van een verdronken migrant.

Lieve zee, bedankt voor dat je ons hebt opgenomen zonder visum of paspoort.”

Zijn woorden spoelen nu aan op de Y-helling van de NDSM-werf, waar schepen vroeger te water werden gelaten. De historische erfenis van de scheepsbouw hier gaat deels terug tot aan het dok op Oostenburg, waar ook de VOC haar scheepswerven hield. Veel van de schepen die daar en hier gebouwd werden waren deel van een (neo-)koloniale economie, en dus toen en nu onlosmakelijk verbonden met uitbuiting, onderdrukking en slavernij. Uit dit systeem komen de structuren voort waar vluchtelingen van vluchten naar hier. De schildering wil ook deze laag toevoegen aan het monumentale verhaal van de Y-helling op de NDSMwerf. Ze spreekt van de collectieve pijn van al die vluchtelingen die op zee zijn gestorven terwijl ze vluchtten van zowel oorlog als economische en ecologische crises. De zeeën zijn nog altijd de getuigen van de tragische gevolgen, die net als in dit werk aanspoelen op Europese stranden en steden.

'Longing to Cross the Horizons: The Arrival is te zien als doorlopende installatie tijdens Over het IJ Festival tot en met oktober 2023.

'Longing to Cross the Horizons’ is een eenjarig project, geïnitieerd door Hilda Moucharrafieh binnen het Stadskunstenaarsprogramma van Over het IJ, bestaande uit een tegen-monument op de Y-helling van NDSM, workshops, bijeenkomsten en optredens. Het beoogt eer te betuigen aan vluchtelingen die zijn verdronken in de Middellandse Zee en degenen te ondersteunen die worstelen om te overleven in een staat van onzekerheid. 

Guided tour 
'Longing to Cross the Horizons: The Arrival is te zien als doorlopende installatie tijdens Over het IJ Festival tot en met oktober 2023. Daarnaast is er ook een tour begeleid door kunstenaars van We Sell Reality. Hieronder staan de tijden van de tour.

Zaterdag 15 juli | 14:00u - 14:30u | 17:30u - 18:00u | 21:30u - 22:00u
Zondag 16 juli
| 14:00u - 14:30u | 17:30u - 18:00u | 21:30u - 22:00u
Dinsdag 18 juli
| 18:30u - 19:00u | 21:30u - 22:00u
Woensdag 19 juli
 | 18:30u - 19:00u | 21:30u - 22:00u 
Donderdag 20 juli
| 18:30u - 19:00u | 21:30u - 22:00u
Vrijdag 21 juli
| 18:30u - 19:00u | 21:30u - 22:00u
Zaterdag 22 juli
| 14:00u - 14:30u | 17:30u - 18:00u | 21:30u - 22:00u

Biografie
Hilda Moucharrafieh (aka The NarrativeCollective) maakt artistieke ingrepen in de openbare ruimte met media die specifiek zijn voor de locatie en voortkomen uit onderzoek. Haar werk vertelt verhalen van mensen die zijn uitgesloten van de dominante narratieven, die niet worden weerspiegeld in de ontworpen ruimtes van de stad, haar pleinen en historische monumenten. Ze werkt vaak samen met vrienden en kunstenaars met politieke en sociale waarden die op één lijn liggen, maar met verschillende ervaringen. Naast haar artistieke praktijk is Hilda ook docent aan het masterprogramma Scenografie aan de Universiteit voor de Kunsten Utrecht (HKU), maakt ze deel uit van het artistieke team van (A)WAKE in Rotterdam, en is ze de artistiek coördinator van het Unboxed-programma op het Over het IJ Festival.

We Sell Reality
is een sociaal rebellabel dat is opgezet als een collectief met een opensource-karakter. Ze zijn een voortvloeisel uit We Are Here, een vluchtelingencollectief dat campagne voert voor mensenrechten en tegen asielbeleid in Nederland. We Sell Reality maakt producten en installaties en creëert performatieve ingrepen in de openbare ruimte. Het team bestaat uit ongeveer 15 sociale ontwerpers. De meeste leden van het collectief zijn hier gekomen als vluchtelingen en bevinden zich in een juridisch niemandsland. De samenstelling van het team kan variëren tijdens verschillende projecten, iedereen die wil meedoen is welkom.

"Longing to Cross the Horizons: The Arrival” - Oktober 2022

A counter-monument for refugees who drowned in the Mediterranean Sea.

The floor mural is designed in collaboration with artist Haitham Haddad, artist collective We Sell Reality, and friends, featuring one sentence from a letter which was found in the pocket of a migrant who drowned in 2015.

Dear sea, thank you for receiving us without a visa or passport.

His words now wash up at NDSM’s Y-slope, where ships in the past were launched into the water. Many ships that were built here, in the subsequent legacies of the colonial company VOC at Oostenburg, took part in a (neo-)colonial economy, whose past and present are inseparable from exploitation, oppression and slavery. To this day, the seas are still ruled by this system, and they continue to bear witness to their tragic consequences. This floor mural aims to add to the monumental narrative of NDSM’s Y-slope. It echoes a deep, collective suffering of many refugees who lost their lives crossing the sea in the aim of fleeing war zones as well as economic and ecological crises. Just as in this work, these are washing ashore their effects to European coasts and cities.

'Longing to Cross the Horizons: The Arrival' can be accessed during Over het IJ Festival and until October 2023. There is also a guided tour, hosted by We Sell Reality artists, at the following times:

Saturday 15 July | 14:00u - 14:30u | 17:30u - 18:00u | 21:30u - 22:00u
Sunday 16 July 
| 14:00u - 14:30u | 17:30u - 18:00u | 21:30u - 22:00u
Tuesday 18
July | 18:30u - 19:00u | 21:30u - 22:00u
Wednesday 19
July | 18:30u - 19:00u | 21:30u - 22:00u
Thursday 20 July 
| 18:30u - 19:00u | 21:30u - 22:00u
Friday 21 July 
| 18:30u - 19:00u | 21:30u - 22:00u
Saturday 22 July 
| 14:00u - 14:30u | 17:30u - 18:00u | 21:30u - 22:00u


Longing to Cross the Horizons’ is a one-year project initiated by Hilda Moucharrafieh within the Stadskunstenaarprogramma of Over het IJ, consisting of a counter-monument on NDSM’s Y-helling, workshops, gatherings, and performances. It aims to pay tribute to refugees who drowned in the Mediterranean Sea, and support those who are struggling for their existence in states of limbo

Bio

Hilda Moucharrafieh (aka The NarrativeCollective) makes artistic interventions in public space with mediums that are site-specific and stemming from research. Her work tells stories of people that are excluded from the dominant narratives, which are not reflected in the designed spaces of the city, its public squares and historical monuments. She often collaborates with friends and artists with aligned political and social values yet of different experiences. Along her artistic practice, Hilda is also a tutor at the Scenography masters programme at the University of the Arts Utrecht (HKU), she is part of the artistic team at (A)WAKE in Rotterdam, and the artistic coordinator of Unboxed programme at Over het IJ festival.

We Sell Reality is a social rebellion label that is set up as a collective with an open-source character. They are an offspring of We Are Here, a refugee collective that campaigns for human rights and against asylum policies in the Netherlands. We Sell Reality makes products and installations and creates performative interventions in public spaces. The team consists of around 15 social designers. Most members of the collective came here as refugees and are in limbo. The makeup of the team can change throughout various projects, those who would like to join are welcome.

Website & Socials
www.thenarrativecollective.com

Facebook:
@hildamoucharrafieh | @wesellreality

Instagram:
@hilda_moucharrafieh | @wesellreality 

Concept & artistieke ontwikkeling: Hilda Moucharrafieh (aka The Narrative Collective) in samenwerking met We Sell Reality | Tekst: Anonieme migrant | Mural ontwerp: We Sell Reality en Haitham Haddad (studio mnjnk) | Mural schildering: We Sell Reality en vrienden | Technisch advies: Thamon Ihsan van Blokland (Urban Painting) | Video documentatie: Yara Yuri Safadi en Wael Kadlo | Artistiek advies: Arthur Kneepkens en Fadwa Naamna | Producent: Roxanne Jurriaans 

‘Longing to Cross the Horizons’ is onderdeel van Stadskunstenaarsprogramma van Over het IJ in samenwerking met Stichting NDSM-Werf, mogelijk gemaakt door Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBFonds en Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord.