Logo Over het IJ

Sing Along

Charles Pas / A Fully Coherent Plan, Feikes Huis, Theater aan de Rijn, Kunstencentrum Nona & OhIJ

Sing Along is een indringend, fysiek duet over hoe het verwerken van verlies kan leiden tot nieuwe, verdiepende relaties en vormen van kwetsbaarheid.

Sing Along

Scénefoto's door Moon Saris

Sing Along is een indringend, fysiek duet over hoe het verwerken van verlies kan leiden tot nieuwe, verdiepende relaties en vormen van kwetsbaarheid.
In de fysieke voorstelling Sing Along wordt gezocht naar verbroedering en bewondering voor elkaar die ontstaat door de onlosmakende en wederkerende worsteling tussen liefde en rouw. Hoe kan de een de ander helpen als beiden bevroren zijn in pijn? Waar mogen we elkaar aanraken? Hoe pakken we elkaar vast? Hoe kunnen we samen weer als jonge veulens galopperen? Geen enkel antwoord in deze dialoog verzadigend. Hetgeen wat hun doet blijven zoeken is het vertrouwen in de ander. Sing along is het vervolg op de korte voorstelling VAI VAI dat Charles Pas maakte voor VIERxVIER bij Theater a/d Rijn

Charles Pas groeide door de jaren heen door in het programma van Over het IJ, en maakte bv in 2023 de voorstelling Person Longing for Human. Dankzij de Nieuwe Makers Regeling van Fonds Podiumkunsten werkt Charles 2 jaar lang onder de vleugels van Feikes Huis, ICK, Likeminds en Over het IJ.

Biografie
Charles Pas is regisseur/performer. Hij zoekt de authentieke mens en ontkent geen enkele zijde van menselijkheid, in al haar dualiteiten: utopie en dystopie, chaos en controle, slachtoffer en agressor, verbinding en ontheemding. Charles: ‘Iedereen moet een eigen weg zoeken. Ik werk met die zoektocht en wat erbij komt kijken: pijn, angst, geluk, trauma en ongelijkheid. Diep van binnen ben ik bang nooit echte verbinding met mijn medemens te vinden of door mijn eigen fouten iemand van wie ik houd te
verliezen. Het maken van voorstellingen is mijn ultieme poging deze menselijke pogingen invoelbaar te maken en onze angsten te ontleden.’ Het is de dubbele zijden van de medaille waar Charles naar op zoek gaat. Dat resulteert in een mix van zintuiglijke ervaringen. Door bevlogen beweging, ritmische choreografie, aangrijpende soundscapes en beelden word je als toeschouwer meegenomen in rauwe werelden vol emotie. Het werk van Charles kent een hoge mate van ‘presence’ Het publiek weet iets, voelt iets, ziet iets, maar is zo betoverd dat woorden tekortschieten en de toeschouwer op associatief niveau meegevoerd
wordt in een emotioneel schaakspel.

Rint Mennes is componist/muzikant. Vooral werkzaam in dans/theater maakt hij verhalende geluidsontwerpen vertrekkend vanuit elektro-akoestische muziek en het gebruik van omgevingsgeluid. Hierin tracht hij als multi-instrumentalist op zoek te gaan naar hoe deze te combineren met andere muzikale elementen binnen een experimenteler geluid, en zoekt hij de gulden middenweg tussen naturalisme en kitsch.

Socials:
Instagram: @rintmennes | @_charlespas_ | @mishademoustier

“Ondertussen pompt de muziek van Rint Mennes en gutst het zweet. Het is een even fascinerend als ontroerend schouwspel, waarvan iedere wending verrast. In de act herken je de twijfelende verliefdheid, dan de lust, een vrijpartij, maar ook eenzaamheid. Je ziet die felpure lichamelijkheid, die mimespelers (Pas deed de mime-opleiding) eigen kan zijn, met lijven als de bron van actie en bewegingen die elektrisch geladen lijken. Zo botsten de performers in een huiveringwekkende krachttoer steeds weer op elkaar.” – ★★★★★ NRC over Person Longing For Human van Charles Pas
Sing Along Sing Along Sing Along Sing Along

In the physical performance Sing Along there is a search for brotherhood and admiration for each other created by the inseparable and reciprocal struggle between love and grief. How can one help the other when both are frozen in pain? Where can we touch each other? How do we hold each other? How can we gallop again, like young foals? None of the answers in this dialogue satiate. What makes them keep searching is trust in the other. Sing Along further develops these themes, which Pas initially conceived in a short piece entitled VAI VAI in the frame of VIERxVIER by Theater a/d Rijn.

Charles Pas is a director/performer. He seeks the authentic human and does not deny any side of humanity, in all its dualities: utopia and dystopia, chaos and control, victim and aggressor, connection and displacement. Charles: 'Everyone has to find their own way. I work with that search and what comes with it: pain, fear, happiness, trauma and inequality. Deep down, I fear never finding true connection with others or losing someone I love because of my own mistakes. Creating performances is my ultimate attempt to make these human attempts palpable and dissect our fears.' It is the two-sidedness of the coin that Charles looks for. This results in a mix of sensory experiences. Through passionate movement, rhythmic choreography, gripping soundscapes and images, the spectator is transported into raw worlds full of emotion. Charles’ work has a high degree of 'presence'. The audience knows something, feels something, sees something, but is so enchanted that words are inadequate and the spectator is carried away on an associative level in an emotional match of chess.

Rint Mennes is a composer/musician. Working mainly in dance/theatre, he creates narrative sound designs starting from electro-acoustic music and the use of ambient sound. In these, as a multi-instrumentalist, he tries to find how to combine them with other musical elements within a more experimental sound, seeking the golden midpoint between naturalism and kitsch.

Zakelijke leiding: Ada de Mol van Otterloo | Concept en regie: Charles Pas | Marketing: Julia van der Veen | Productie: Maartje Rijsman | Spel: Melyn Chow | Spel: Pleuni Veen | Concept en Compositie: Rint Mennes | Lichtontwerp: Thomas Glorieux | Onderzoek: Misha Demoustier | Productie: Stichting A Fully Coherent Plan | Coproductie: Feikes Huis, Theater aan de Rijn, Kunstencentrum Nona. Over het IJ
Met dank aan: Erik Kaiel, Peter Hendrikx & Eylül Fidan Akıncı
Ondersteund door: Fonds Podiumkunsten, Gemeente Amsterdam