Logo Over het IJ

Van onze partner op de werf

Treehouse NDSM

Over het IJ Festival wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners op de werf. Een van deze partners is: Treehouse NDSMBekijk hieronder een onderdeel van hun programmering tijdens Over het IJ Festival

Van onze partner op de werf

Tijdens Over het IJ Festival heeft TreeHouse NDSM de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

 • Hear All Voices exhibition - HIGHLIGHT | Vanaf 18 juli | 20:00u tm 22:00u | Klik hier voor info en kaarten
 • Voicecatcher - Democratic Workshop and Gesamtkunstwerk by Lies Aries and Helga van Stralen | 14 & 15 juli | 15:00u tm 18:00u | Klik hier voor info en kaarten
 • Transperceneige by Flock Theatre – Improvisation theatre | 14 & 15 juli | Klik hier voor info en kaarten: 14 juli | 15 jul

Veel plezier bij TreeHouse NDSM!

---

Hear all Voices is een tentoonstelling ontwikkeld door Treehouse NDSM en staat in relatie tot het onderwerp van het Over Het IJ-festival en is te zien vanaf nu tot en met 22 juli.

Dit jaar geeft Over Het IJ een stem aan een jonge generatie makers die de veranderingen in de stad Amsterdam bevragen in relatie tot de politieke, ecologische en economische crisis. Theater is een goed medium om stemmen aan kunstenaars te geven, maar welke andere middelen stellen ons in staat om de stemmen van elke burger te horen? Met deze tentoonstelling willen we onderzoeken hoe onze democratie de deelname van elke burger ondersteunt of niet ondersteunt.

Onze bestuurswijzen zijn te lang onveranderd gebleven, ondanks de zwaktes die ze hebben laten zien op het gebied van inclusiviteit, verantwoordelijkheid, transparantie, milieuvriendelijkheid en sociale en klimaatrechtvaardigheid. Verkenning en experimentatie door middel van kunst kunnen nieuwe verbeeldingen brengen die kunnen dienen als een startpunt om betere systemen te bouwen. Soms kan de dialoog tussen bewoners en lokale machten uitdagend zijn. Is het mogelijk om alle stemmen te laten horen? Welke andere manieren kunnen we bedenken om mensen meer te betrekken bij politieke besluitvorming? Zou het mogelijk zijn om onze zintuigen en intuïtie te betrekken in plaats van alleen ons verstand?

DEELNEMENDE KUNSTENAARS:
Ornela Alia, Lies Aris, Olga Butenop, Flock Theater, Antoni Hidalgo, Leslie Lawrence, Rucha Kulkarni, Jennie E. Park, Marcella Perrusquia, Gina Peyran Tan, Ana Pinho, Jean-Michel Rolland, Judith Segers, Sophia Simensky, Helga van Stralen, Mathias Vico Persson, Irene Bruns, Kirill Zakomoldin & Lova Yu.

--------------

Als onderdeel van de tentoonstelling 'Hear All Voices' nodigen kunstenaars Lies Aris en Helga van Stralen je uit om je stem vorm te geven in een Gesamtkunstwerk.

In een democratie zijn alle stemmen belangrijk en verdienen ze gehoord te worden. Maar helaas voelen velen van ons zich niet vertegenwoordigd. Tijdens de tentoonstelling "Hoor Alle Stemmen" bieden kunstenaars Lies Aris en Helga van Stralen bezoekers de mogelijkheid om hun stem te laten horen in een bijzonder kunstwerk, genaamd een Gesamtkunstwerk. Dit kunstwerk zal later worden opgenomen in een gedicht van verschillende geluiden.

We nodigen je uit om jouw verhaal, klachten, kritiek, overwinningen of prestaties met ons te delen. Samen zullen we je helpen om jouw boodschap zichtbaar te maken in "The Voicecatcher": een monument voor diversiteit in meningen. Doe mee aan de workshop en creëer een sculptuur die jouw boodschap uitdraagt. Alle kleine kunstwerken zullen uiteindelijk samengevoegd worden tot een groter geheel.

We vieren de feestelijke opening van Voicecatcher op 18 juli om 18.00 uur, het hoogtepunt van de tentoonstelling tijdens het Over het Ij-festival. We hopen je daar te verwelkomen!

 • Voicecatcher - Democratic Workshop and Gesamtkunstwerk by Lies Aries and Helga van Stralen | 14 & 15 juli | 15:00u tm 18:00u | Klik hier voor info en kaarten

  -----------

  Transperceneige is een Franse strip geschreven door Jacques Lob en geïllustreerd door Jean-Marc Rochette.

  Het werd oorspronkelijk gepubliceerd in 1980 en vertelt het verhaal van een post-apocalyptische wereld waar de temperatuur van de planeet ver onder 0°C is gedaald, waardoor leven buiten onmogelijk is geworden. Wat er over is van de mensheid zit vast op een nooit stoppende trein. Het verhaal is een kritiek op de richting die onze samenlevingen inslaan, waarbij autoritaire regimes, een klassensysteem en religieus fanatisme zowel de oorzaak als het gevolg zijn van de ecologische ramp waarin we leven. Sindsdien zijn de boeken verfilmd door Bong Joon-Ho en is er een serie geproduceerd door Netflix onder de naam Snowpiercer.

  Onder leiding van Gael Doorneweerd-Perry heeft Flock Theatre een livevoorstelling gecreëerd die is geïnspireerd op dit verhaal. Het spontane theaterstuk brengt de thema's samen die centraal staan in het oorspronkelijke materiaal, met een vleugje improvisatie om een ​​uniek en origineel verhaal te creëren bij elke voorstelling. De cast van zes acteurs, twee muzikanten, een verteller/technicus en een kostuumontwerper creëren op het podium geïmproviseerde personages, dialogen, verhalen en soundtracks. Suggesties van het publiek zullen de verteller inspireren om het stuk in te stellen, en de kostuumstukken die de kostuumontwerper heeft voorbereid, zullen de personages van elke specifieke voorstelling inspireren.

  • Transperceneige by Flock Theatre – Improvisation theatre | 14 & 15 juli | Klik hier voor info en kaarten: 14 juli | 15 jul

   Gevestigd in Amsterdam-Noord en gevestigd in Treehouse NDSM, is Flock Theatre een theatergezelschap dat in 2020 is opgericht door Laura en Gael Doorneweerd-Perry.
   Ze produceren voorstellingen, geven lessen, organiseren evenementen en creëren improvisatiewerken. Ze reizen ook de hele wereld rond om hun unieke visie op improvisatie te verspreiden.

   Hear all Voices is an exhibition developed by Treehouse NDSM in connection to the topic of the Over Het IJ festival and can be visited from now until July 22th. 

   This year, Over Het IJ is giving a voice to a young generation of makers who question the changes in the city of Amsterdam in relation to the political, ecological and economic crisis. Theatre is a good medium to give voices to artists, but what are the other devices that allow hearing the voices of any citizen? Through this exhibition we would like to question how our democracy supports or does not support the participation of every citizen in it.‍

   For too long our ways of government have remained unchanged despite the weaknesses they have shown in terms of inclusivity, accountability, transparency, environmental-responsibility, and social and climate justice. Exploration and experimentation through art can bring new imaginaries that may serve as a starting point to build better systems. Sometimes the dialogue between inhabitants and local powers can be challenging. Is it possible to make all voices heard? What other ways can we think of to better involve people in political decision-making? Would it be possible to include our senses and intuition instead of only our intellect?

   PARTICIPATING ARTISTS:
   Ornela Alia, Lies Aris, Olga Butenop, Flock Theatre, Antoni Hidalgo, Leslie Lawrence, Rucha Kulkarni, Jennie E. Park, Marcella Perrusquia, Gina Peyran Tan, Ana Pinho, Jean-Michel Rolland , Judith Segers, Sophia Simensky, Helga van Stralen, Mathias Vico Persson, Irene Bruns, Kirill Zakomoldin & Lova Yu

   ---

   In a democracy, all voices are important and should be heard. In reality, many of us feel that our voices are not represented.

   In a democracy, all voices are important and should be heard. In reality, many of us feel that our voices are not represented. During the exhibition Hear All Voices, artists Lies Aris and Helga van Stralen will bring the possibility for visitors to sculpt their voice in a Gesamtkunstwerk, which will later be incorporated into this poetry of differences. Bring us your story, complaint, criticism, victories or achievements and let us help you make your message visible in The Voicecatcher: a monument for the plurality of opinions. You can participate in this workshop to express your message in a sculpture, and together we will bring all these small works of art in a bigger form. Voicecatcher will be festively open on July 18th at 18h on the Highlight of the exhibition during Over het Ij festival.


   • Voicecatcher - Democratic Workshop and Gesamtkunstwerk by Lies Aries and Helga van Stralen | July 14 & 15 | 15:00hrs - 18:00hrs | Click here for tickets and info

   --

   Transperceneige is a French comic book written by Jacques Lob and illustrated by Jean-Marc Rochette. Published originally in 1980


   It tells the story of a post-apocalyptic world where the temperature of the planet dropped way below 0°C, making life outside impossible. What remains from humanity is stuck on a never-stopping train. The story is a criticism of the direction our societies are taking, combining authoritarian regimes, a class system and religious fanaticism being both the cause and the consequence of the ecological disaster we are living in. Since then, the books were turned into a movie by Bong Joon-Ho, and a series produced by Netflix under the name of Snowpiercer.

   Under the direction of Gael Doorneweerd-Perry, Flock Theatre has created a live performance inspired by this tale. The spontaneous theatre play brings together the themes that are at the heart of the original material, with a twist of improvisation to create a unique and original story on every show. The cast of six actors, two musicians, a narrator/technician and a costume designer create on-stage improvised characters, dialogues, stories and soundtracks. Suggestions from the audience will inspire the narrator to set the play, and the pieces of costume prepared by the costume designer will inspire the characters of each specific show.

   Based in Amsterdam Noord and resident of Treehouse NDSM, Flock Theatre is a company created by Laura and Gael Doorneweerd-Perry in 2020.
   They produce shows, teach classes, organise events and create improvisation pieces. They also travel in the entire world to spread their unique vision of improv.

   De tentoonstelling 'Hear all Voices' wordt ondersteund door AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).
   Hear all Voices’ exhibition is supported by AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst)